Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden psykologinen hoitomuoto, joka tapahtuu yksilöterapiassa asiakkaan ja terapeutin ja perheterapiassa perheen ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Psykoterapiassa tavoitteena on esimerkiksi psyykkisen sairauden hoitaminen, psyykkisen oireen poistaminen, oireen lieventäminen, asiakkaan psyykkisten valmiuksien parantaminen tai asiakkaan persoonallisuuden integraatio. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi kehollisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua, terveyttä ja kehitystä ja lisätä ihmisen ja perheen valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Psykoterapian alalla on monia eri suuntauksia. Seuraavassa lisää tietoa tarjoamistani psykoterapioista.


Fokusoitu kriisiterapia on lyhytkestoista psykoterapiaa, jossa keskitytään traumaattiseen tapahtumaan ja sen aiheuttamiin reaktioihin. Fokusoidussa kriisiterapiassa voidaan käyttää apuna erilaisia traumaterapiatekniikoita, kuten EMDR-menetelmää (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).


Jos on kyse toistuneesta traumasta ja ihminen kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä, kompleksisesta traumaperäisestä stressihäiriöstä tai dissosiaatiohäiriöstä, tarvitsee ihminen pidempää traumapsykoterapiaa, joka koostuu kolmesta eri vaiheesta:
1. Vakauttamisvaihe
Aloitusvaiheen tehtävänä on luoda turvallisuuden tunne sekä terapian ulkopuolella että terapiasuhteessa ja terapiatilanteessa. Terapiassa opetellaan hallintakeinoja, etsitään resursseja ja vahvistetaan arjen sujuvuutta.
2. Traumatyöskentely
Traumat käsitellään turvallisesti, läsnäollen nykyhetkessä niin, että traumamateriaalista tulee hallittavaa. Apuna voidaan käyttää erilaisia traumaterapiatekniikoita.
3. Integraatio ja lopetus
Kun traumamateriaali ei enää häiritse elämää, ihminen saa omat selviytymiskeinonsa ja voimavaransa paremmin käyttöönsä. Terapian viimeisessä vaiheessa suuntaudutaan tulevaisuuteen menneisyyden sijaan. Ihmiselle syntyy positiivisempi uskomusjärjestelmä itsestä ja maailmasta ja ihmisen sosiaaliset taidot paranevat. Turvallinen emotionaalinen läheisyys tulee mahdolliseksi.


Perheterapiassa tutkitaan, yritetään ymmärtää ja hoidetaan yhdessä perheenjäsenten kanssa perheen sisäistä vuorovaikutusta, siihen liittyviä ongelmia ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä. Tavoitteena on lisätä perheen vuorovaikutuksen myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia. Lisäksi pyritään muutokseen niissä vuorovaikutuskuvioissa, jotka ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriötä ja estävät kehitystä eteenpäin.


EMDR-menetelmä

EMDR on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa. EMDR- menetelmää käytetään osana muuta psykoterapiatyöskentelyä. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoitoon. Perusajatuksena on, että EMDR nopeuttaa haitallisten muistojen käsittelyä. EMDR liittyy samaan mekanismiin, jolla psyykkinen trauma syntyy. EMDR-hoidon avulla jumiutunut muistiaines alkaa prosessoitua uudelleen, jolloin muiston käsittely helpottuu ja normaali, luonnollinen tapa käsitellä muistoa aktivoituu.


Lyhytkestoiseen terapeuttiseen työskentelyyn voit hakeutua ilman lääkärin lähetettä. Tällöin käynnit ovat omakustanteisia. Pidempikestoiseen psykoterapiaan sinun kannattaa hakeutua psykiatrin kautta. Lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten hoidon suunnittelusta ja psykoterapioiden kustannuksista vastaavat Kanta-Hämeen alueella Kanta-Hämeen keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatria. Jos olet yli 16-vuotias, voit hakeutua itse psykoterapiaan esim. hankkimalla B-lääkärinlausunnon yksityiseltä psykiatrilta, jolloin Kela voi korvata osan psykoterapiakustannuksista. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa. Kuntoutuspsykoterapiassa käynnit ovat 1-2 kertaa viikossa ja terapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.


Kysy minulta lisää soittamalla tai laittamalla sähköpostia!"Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)." / Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedonantovelvoite